Тэд үүнийг хийж чадахгүй гэж хэлсэн учраас л хий. - Нэргүй

Тэд үүнийг хийж чадахгүй гэж хэлсэн учраас л хий. - Нэргүй

Хоосон байна

Тэд үүнийг хийж чадахгүй гэж хэлсэн учраас л хий.
- Нэргүй

Та бас дуртай байх болтугай