Энэ бүхнийг бүгдийг нь мэддэгийн дараа та сурч мэдсэн зүйл юм. - Жон Модон

Энэ бүхнийг бүгдийг нь мэддэгийн дараа та сурч мэдсэн зүйл юм. - Жон Модон

Хоосон байна

Энэ бүхнийг тооцсоны дараа та сурч мэдсэн зүйл юм.
- Жон Модон

Та бас дуртай байх болтугай